กิจกรรม

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

กิจกรรม

"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" โดย สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

เข้าร่วมแนะนำเกษตรกรภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์

กิจกรรม

ร่วมประชุม กับคุณชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

แนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับ กสก.

กิจกรรม

แนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับ กวก.

กิจกรรม

บริษัท SOKIMEX KA จำกัด เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

SGS Thailand ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29990: 2010 ครั้งที่ 2 ให้กับเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์"

กิจกรรม

ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กิจกรรม

เชิญชวนเกษตรกร จ.กาญจนบุรี ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตร

กิจกรรม

เชิญชวนเกษตรกร จ.ราชบุรี ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตร

กิจกรรม

ออกบูธให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์ งาน "SIMA ASEAN Thailand 2017"

กิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนตราด เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

ออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์ งาน “Organic & Natural Expo 2017”

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ ร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร”

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ผลิตผักอินทรีย์ จ.นนทบุรี

กิจกรรม

SGS Thailand ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29990: 2010 ให้กับบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน

กิจกรรม

กวก. มอบโรงผลิตขยายไส้เดือนฝอยให้กับวิสาหกิจชุมชนวิถีปลอดภัยถ้ำสิงขร

กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผักเศรษฐกิจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

พณ.สุโขทัย และเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์

กิจกรรม

สศก. เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์ โครงการชลประทานแก้มลิงหนองแท่นแก้วฯ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

กิจกรรมรวมพลชวนคนปลูกผัก

กิจกรรม

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

กิจกรรม

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

กิจกรรม

ออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์

กิจกรรม

ออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม

กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์

กิจกรรม