เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด หรือ เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด) ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยได้พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอินทรีย์ในระดับแปลงผลิต และการบริหารจัดการผลผลิตจนถึงการดูแลของคู่ค้า จนเกิดเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “ระบบ ICM (Integrated Cropping Management) สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 9 โปรแกรม โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ 2) ให้คำปรึกษาและตรวจติดตามในพื้นที่แปลงผลิต 3) ประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐาน และ 4) เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้เกษตรกรดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดจนประสบผลสำเร็จ

Bio-agri Co., LTD or Baansanrak Organic is the one-stop organic crop production consultant (from production to marketing) which was established since 1 April 2009. Bio-agri has developed knowledge management regarding how to produce the organic crop and how to manage agricultural products from farm to buyers. This knowledge is used as a tool called “ICM system” (Integrated Cropping Management) for organic crop production. The system consists of 9 programs which can be transferred into 4 following working procedures;

First: ‘Lecture-based and practice-based training’

Second: ‘Consulting and field monitoring to be prepared for organic certification’

Third: ‘Coordinating with standard inspection team to certify the application for organic certification’

Forth: ‘Linking between farmers and business partners’

The system mentioned above can help agriculturists run organic business successfully in term of both producing and marketing.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

สร้างเกษตรกรมืออาชีพด้วยการเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร จากการผลิตสู่การตลาด

 

พันธกิจ

 

1. ผลิตเกษตรกรให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในแปลงผลิตอย่างต่อเนื่อง

2. ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร

3. เชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรที่มีมาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้

ที่ปรึกษาและทีมงาน

ที่ปรึกษา

 

รองศาสตราจารย์ นิพนธ์ วิสารทานนท์

Master of Science (Plant Pathology) University of Hawaii, USA.

รองศาสตราจารย์ ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง

Doctor of Philosophy (Plant Pathology) Washington State University, USA.

ดร. นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา

ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

ทีมงาน

 

นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน

ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายนพสุชา สุดใจ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวฐิติมา ตรีโลเกศ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายรัตนพล ศรีสุขสร้อย

วท.บ. (เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี