คุณประไพ เลิศล้ำนภากุล

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบัน อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ โดยมีระยะปรับเปลี่ยน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2560

รหัสรับรอง :  -

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  156/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พื้นที่รวม :  15.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  4 ชนิด (กวางตุ้ง โขมแดง โขมเขียว ผักกาดหอม)